Vedtægter
Træningstider
Nyt medlem?
Referater mm.

 

B77-Bordtennis’ vedtægter

 

§ 1
Klubbens navn er B77-Bordtennis og er hjemmehørende i Rødovre Kommune. B77-Bordtennis er stiftet den 6. januar 1997 efter udskillelse fra Boldklubben af 1977.
§ 2
B77-Bordtennis er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og idrætsforeninger, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre, Østdanmarks Bortennis union og Dansk Bortennis union.
§ 3
B77-Bordtennis' formål er at fremme bortennis' udøvelse og interesse for aktivteten både på seriøst og motionsplan.
§ 3a
B77-Bordtennis forpligter sig til et uformelt samarbejde med Boldklubben af 1977, omkring fælles aktiviteter.
§ 4
B77-Bordtennis er åben for alle, og enhver kan optages som medlem. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til sekretæren.
§ 4a
I B77-Bordtennis optages både aktive og passive medlemmer.
§ 5

B77-bordtennis' bestyrelse består af: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant.

I lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem samt suppleant.
I ulige år vælges kasserer, sekretær, et bestyrelsesmedlem samt suppleant.

§ 5a

Bestyrelsen holder møde mindst 7 gange årligt og formanden indkalder med dagsorden senest en uge før mødet.

Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg og opløse disse igen efter endt funktion.

Bestyrelsen følger almindeligt stemmeflertal, men bestræber sig på at nå til enighed i beslutningerne.

Den daglige drift varetages af formand og kasser. Disse har tegningsretten for foreningen

§ 5b

B77-Bordtennis hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enherv tid tilhørende formue.

Det påhviler ikke B77-Bordtennis' bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 6
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende periode.
§ 7
B77-Bordtennis' regnskab løber fra den 1. januar til den 31. december . Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og godkendes af generalforsamlingen. Foreningens midler indestår på bank- og girokonto. Budgettet for samme periode fremlægges på generalforsamlingen.
§ 8

B77-Bordtennis' generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse og dagsorden til klubbens generalforsamling offentliggøres i et nyhedsbrev til medlemmernes mailadresse med mindst 14 dages varsel.
Endvidere vedlægges i nyhedsbrevet bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, samt regnskab og bestyrelsens forslag til kontingent samt budget til efterretning. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
Indkaldelsen med materiale lægges på klubbens hjemmeside samtidig med nyhedsbrevet.

§ 8a

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende i lige år:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere og referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Forslag til vedtægtsændringer.
7. Indkomende forslag.
8. Fremlæggelse af budget til efterretning.
9. Valg af formand.

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
11. Valg af 1 suppleant.
12. Valg af 2 revisorer.
13. Valg af revisorsuppleant.
14. Eventuelt.

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende i ulige år:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere og referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Forslag til vedtægtsændringer.
7. Indkomende forslag.
8. Fremlæggelse af budget til efterretning.
9. Valg af kasserer..
10. Valg af sekretær.

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
12. Valg af 1 suppleant.
13. Valg af 2 revisorer.
14. Valg af revisorsuppleant.
15. Eventuelt.

§ 8b

Stemme- og tale berettigelse på generalforsamlingen er medlemmer der har betalt kontingent for den indeværende sæson.

Kun aktive- og bestyrelses-medlemmer har stemmeret ved fastsættelse af aktivt kontingent.Kun passive- og bestyrelses-medlemmer har stemmeret ved fastsættelse af passivt kontingent.

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal af de berettigede medlemmer på generalforsamlingen. Ved stemmelighed er beretning og regnskab godkendt. Ved stemmelighed for love og forslag er disse faldet. Ved stemmelighed ved valg, foretages der ny afstemning mellem de 2 der har fået flest stemmer..

§ 8c Forslag til vedtægter og forslag i øvrigt skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingens afholdelse..
§ 9

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemsskaren skriftligt ønsker dette. Proceduren følger indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 10

Beslutning om B77-Bordtennis' opløsning, kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, med kun dette ene punkt på dagsordenen, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

Ved B77-Bordtennis' opløsning, skal B77-Bordtennis aktiver deponeres 1 år og derefter gå til et godt sportsligt formål gennem FIR i Rødovre.

Vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 6. januar 1997.

Ændret på generalforsamlingerne den 9. februar 1998, 15. februar 1999,13. februar 2002, 13. februar 2012, 17. februar 2014 og 17. februar 2020.